PERSONDATAPOLITIK

 

 1. 1.      Introduktion

I nedenstående redegøres der for vores behandling af dine persondata samt dine rettigheder i forbindelse med sagshåndtering.

 

 1. 2.      Hvem er ”vi”

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger I/S er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

 

 1. 3.      Kontaktoplysninger

Virksomhedens navn:                    Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger I/S

CVR.nr.:                                              77911510

Adresse:                                             Kongensgade 58, 1. sal, 6700 Esbjerg

Telefonnr.:                                          7912 5455

Mail:                                                     tbjmail@tblaw.dk

Website:                                             www.tblaw.dk

 

1.4.      Hvilken persondata behandler vi

For at vi kan yde juridiske tjenesteydelser er det nødvendigt, at vi er bekendt med, hvem der er vores kunde, herunder kundens kontaktoplysninger. Vi indsamler og behandler derfor persondata så som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og lignende.

Videre kan der som følge af forholdet, hvortil der ønskes juridisk tjenesteydelse, skulle indsamles og behandles yderligere persondata. I den forbindelse indsamler og behandler vi den persondata, som er nødvendige for at give den bedst mulige juriske rådgivning og bistand.

Derudover kan det være bestemt ved lov, hvilken persondata, som vi skal indsamle og opbevare inden vi må igangsætte vores juridiske tjenesteydelser. Her kan det f.eks. nævnes, at juridisk tjenesteydelser inden for flere juridiske områder er omfattet af hvidvaskningslovens regler og medfører, at vi skal kunne legitimere vores kunder ved f.eks. pas eller kørekort samt sygesikringskort.

 

 1. 5.      Ændringer i dine persondata

Er der ændringer i dine persondata, skal vi bede dig om straks at orientere os herom således, at vi kan opdatere de persondata, som vi har registreret om dig.

Orienteringen kan ske til tbjmail@tblaw.dk

 

 1. 6.      Videregivelse af persondata til tredjemand

Vi videregiver ikke dine persondata til tredjemand med mindre, at det er en nødvendigt i forhold til den juridiske tjenesteydelse, eller vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning.

Det bemærkes, at hvis vi skal indsætte klientmidler på en klientkonto, er vi forpligtede til at videregive dine legitimationsoplysninger, så det kontoførende pengeinstitut kan opfylde de forpligtigelser, som de er underlagt i henhold til hvidvaskloven.

 

 1. 7.      Opbevaring og sletning af persondata

Vi opbevarer dine persondata så længe, at det er nødvendigt, dog vil dine persondata senest blive slettet 10 år efter, at din sag er afsluttet eller kundeforholdet er ophørt.

 

 1. 8.      Sikkerhed

Vi behandler dine persondata med stor fortrolighed og høj sikkerhed.

Vi udfører løbende egenkontrol med vores behandlingsprocedure samt anvender ekstern it-professionel til at sørger for, at vores it-sikkerhedssystemer altid er opdaterede og sikret i muligt omfang.

 

 1. 9.       Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine persondata. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på tlf. 7912 5455 eller tbjmail@tblaw.dk.

Af rettigheder kan bl.a. nævnes:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata.
 • Du kan have ret til at få slettet persondata, før vi selv sletter dine persondata.
 • Du kan have ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
 • Du kan have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Det bemærkes, at vi som advokater ikke altid er forpligtet til at oplyse dig om vores behandling af dine persondata, da behandlingen af dine persondata f.eks. kan være af fortrolig karakter/tavshedsbelagt, jf. retsplejeloven og de advokatetiske regler.

 

 1. 10.  Datatilsynet

Ønsker du at indgive en klage over vores behandling af dine persondata, kan du gøre dette til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 3319 3200

Se også www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/