Forsikringsret

Alle er på et tidspunkt omfattet af en forsikring – nogle har kun en enkelt, måske fordi det er et lovkrav, mens andre har mange forsikringer for at dække sig bedst muligt ind. Det sidste viser sig desværre ofte ikke at være tilfældet.

 

Tegning af forsikringer

Nogle forsikringer er baseret på standardbetingelser – mens andre kommer i stand efter drøftelser og forhandlinger med forsikringsselskabet. Fælles for dem er imidlertid, at du kun får, hvad du betaler for.

Du skal derfor være meget bevidst om, hvad du ønsker, når du tegner forsikringen. Rækker behovet ikke længere end til fx en lovpligtig ansvarsforsikring på en knallert, er behovet for rådgivning heller ikke stort.

Er der derimod tale om en mere kompleks forsikringsaftale med erhvervsevnetab, ulykkesforsikring, forsikring af dyrt indbo og lignende, bør du overveje rådgivning allerede ved forsikringens tegning.

Thuesen Bødker & Jæger stiller gerne vor erfaring i forsikringsspørgsmål til rådighed for dig.

Vi behandler løbende et betydeligt antal forsikringssager for både private og erhvervslivet.

 

Vi yder udelukkende rådgivning for forsikringstagerne, og har således ikke danske forsikringsselskaber som kunder.

Anmeldelse af skader og tvister i forbindelse hermed

I forsikringsforhold skal du være meget bevidst om, hvordan og hvornår du får anmeldt en skade. De fleste forsikringssager løses sobert og effektivt af forsikringsselskaberne, men en betydelig del af sagerne giver anledning til problemer.

Vi rådgiver gerne om hele forløbet fra anmeldelse til sagen er endeligt afgjort – hvad enten dette sker mindeligt eller ved dom.

Er der tale om et krav mod eget forsikringsselskab kan en tvist indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Selvom ankenævnet behandler sagerne objektivt, er det vigtigt at få beskrevet faktum og regler så relevant som muligt i klagen.

Det er oftest ikke muligt at få dækket advokatomkostninger til denne del af sagen, hvorfor mange forsikringstagere træffer derfor det uheldige valg at spare advokaten væk ved udformning af klagen.

Hvis man ikke får medhold i ankenævnet, kan man være tvunget ud i en væsentligt mere omkostningstung retssag, og måske have vanskeligere ved at opnå retshjælpsdækning fra sit forsikringsselskab.

Vi anbefaler derfor rådgivning allerede forud for klagen til Ankenævnet for Forsikring - og hvis vi vurderer, at sagen ikke kan føre til medhold, skal dette naturligvis også indgå i overvejelserne.

 

Vores rådgivning indbefatter naturligvis også en vurdering af omkostninger til advokat, gebyr til ankenævnet og eventuelle andre sagsomkostninger.

Ender tvisten med forsikringsselskabet i en retssag, stiller vi gerne vore ekspertise til rådighed til dette forløb.

Nogle af de forsikringsforhold, der ofte giver anledning til problemer er:

  • Ejerskifteforsikringer og dækningsomfanget heraf. Disse forsikringer er ofte baseret på standardbetingelser, som har givet anledning til mange fortolkningsspørgsmål i årenes løb. Typisk vedrørende ulovlige el- og rørinstallationer, hvorvidt forsikringen dækker omfangsdræn, om et problem kan beskrives som en dækningsberettiget skade, og om forholdet eventuelt er dækket af en anden forsikring.
  • Ulykkes- og erhvervsevnetabsforsikring hvor der opstår tvivl om omfanget af skaden, årsagssammenhæng mellem selve begivenheden og de efterfølgende mén, og ikke mindst opgørelsen af selve kravet.
  • Indboforsikringe, hvor et indbrud ikke har efterladt sig tydelige spor eller hvor man måske ikke har gemt kvitteringer for det, der er stjålet.
  • Ansvarsforsikringer der skal træde i kraft, når man har begået en ansvarspådragende handling fx i trafikken, og handlet på en måde så forsikringsselskabet rejser et regreskrav – altså kræver at forsikringstageren erstatter forsikringsselskabet for den erstatning, det har udbetalt.

Dette er blot eksempler på de problemstillinger, vi ofte støder på i forsikringsforhold.

Vi behandler tvister vedrørende overordnede spørgsmål om forsikringsforhold, som fx rettidig betaling af præmie og med det korrekte beløb, problemstillinger ved skifte af forsikringsselskab og forsikringens tidsmæssige udstrækning.

Der er med andre ord utallige problemstillinger i forsikringsforhold, som man typisk opdager for sent. Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed både før og efter.