Inkasso og fogedret

Er en debitor ikke i stand til at betale kreditors fordring, står det en kreditor frit for at indlede inkassosag mod debitor.

Vi har mange års erfaring i inkassovirksomhed, og vi yder hurtig og professionel assistance med inddrivelse af udestående fordringer.

Sagsforløb

Vor behandling af en inkassosag afhænger naturligvis af kravets størrelse og en individuel vurdering af den konkrete skyldners forhold.

Som udgangspunkt opstartes en inkassosag med fremsendelse af påkravsskrivelse. Reagerer debitor ikke på denne, sendes en inkassoskrivelse til debitor sammen med frivilligt forlig, som debitor anmodes om at underskrive med henblik på undgåelse af retssag. Såfremt debitor nægter at underskrive frivilligt forlig, fortsætter sagen med fremsendelse af betalingspåkrav til fogedretten, hvis tilgodehavendet er under kr. 100.000,00. Overstiger tilgodehavendet kr. 100.000,00 udtages stævning.

Reagerer debitor ikke på dette, får kreditor enten en påtegning på betalingspåkravet eller en udeblivelsesdom over debitor. Begge dele kan - ligesom et frivilligt forlig - overgives til fogedretten med henblik på foretagelse af udlæg i debitors aktiver og evt. efterfølgende salg på tvangsauktion, ligesom der kan indgås en afdragsordning med debitor.

Thuesen Bødker & Jæger kan bl.a. tilbyde følgende:

  • Fremsendelse af inkassoskrivelser til debitor.
  • Personlig henvendelse til debitor telefonisk af jurist.
  • Tilvejebringelse af fundament så som frivilligt forlig, betalingspåtegning eller dom.
  • Fortsættelse af sagen i Fogedretten, herunder møde i Fogedretten.
  • Foretagelse af udlæg og gennemførelse af tvangssalg, herunder anmeldelse og tinglysning af udlæg samt møde på tvangsauktion.
  • Administration af afdragsordning.
  • Rykkerprocedure overfor debitor.
  • Indberetning til RKI.
  • Afslutning af sag med fremsendelse af skrivelse til brug for regnskabsmæssig afskrivning og momsrefusion, når fordring ikke indgår fuldt ud.

Thuesen Bødker & Jæger er tilknyttet RKI Advokatinkasso, og du kan derfor som klient hos os få indberettet de dårlige betaler til RKI, når betingelserne herfor er opfyldt.

I relation til inkasso-sagsområdet hører også rådgivning af vore klienter om bl.a. indholdet af salgs- og leveringsbetingelser, lovkrav for etablering af gyldige ejendomsforbehold samt formkrav m.v. til klientens egne rykkerskrivelser. 

Fogedudsættelse af lejere m.m.

Vi assisterer også i forbindelse med effektiv udsættelse af lejere, afholdelse af flyttesyn m.v.