Forretningsbetingelser

 

Virksomhedsoplysninger

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger

Kongensgade 58, 1.

6700 Esbjerg

CVR-nr. 77 91 15 10

- et interessentskab med deltagelse af følgende personer:

Advokat Finn Andersen

Advokat Peter Boe Christensen

Advokat Søren Ellerbæk

Advokat Stefan Schønemann Jakobsen

Advokat Hans Henrik Riber

 

Tlf. nr.: 79 12 54 55, fax nr.: 79 12 54 54

Email: tbjmail@tblaw.dk

Sikker mail: bh@tblaw.dk

Hjemmeside: www.tblaw.dk

 

Bankforbindelser, hvor advokatfirmaet har (hoved)klientkonti:

Sydbank, reg. nr. 7701, kt. nr. 1400728 (IBAN-nummer: DK5277010001400728 BIC-kode/SWIFT: SYBKDK22)

Danske Bank, reg. nr. 3203, kt. nr. 6710000072

 

Alle advokater ved Thuesen Bødker & Jæger er beskikket af Justitsministeren og medlemmer af Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Reglerne kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

 

Prispolitik og honorar

Salær afregnes som udgangspunkt på baggrund af medgået tid for den eller de advokater, der har medvirket til opgavens løsning, opgavens karakter, den økonomiske værdi for klienten, opgavens kompleksitet, det opnåede resultat samt det med opgaven forbundne ansvar.

Efter anmodning giver advokatfirmaet oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, og om størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast vederlag - i hvilke situationer der i stedet på anmodning gives et begrundet overslag. I forbrugerforhold gives altid oplysning om overslag i form af antal skønnede timer og timetakst.
I tilfælde af tvist om salæret, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, se evt. www.advokatnaevnet.dk.

 

Betalingsbetingelser

Advokatfirmaets betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling betales renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Er der aftalt forudbetaling af salær, indsættes det aftalte beløb på en separat klientkonto, jf. nedenfor.

 

Fakturering

Advokatfirmaet fakturer som udgangspunkt, når opgaven er færdig, medmindre der mellem advokatfirmaet og klienten er aftalt anden form for fakturering, det kan være måneds- eller kvartalsmæssig afregning.

 

Klientmidler

Alle klientmidler indsættes på separat klientkonto tilhørende klienten, så klienten får renter af beløbet/modtager årsopgørelse direkte fra pengeinstituttet.

Advokatfirmaet har indgået aftale om klientmidlernes forrentning med de pengeinstitutter, som advokatfirmaet har konti hos til sikring af, at klientmidlerne altid forrentes med en fornuftig rente, der modsvarer markedsmæssige rentevilkår på konti for indlån uden opsigelsesvarsel.

Ved indsættelse af større beløb kan klienten - om klienten finder det fornødent - selv aftale rentevilkår på den separate klientkonto med sit eget pengeinstitut. Klienten beslutter selv, hvor en separat klientkonto skal oprettes.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til € 100.000 eller ca. kr. 750.000. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til € 10 mio. indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på www.gii.dk.

 

Ansvarsbegrænsning og forsikring

Advokatfirmaets advokater og advokatfuldmægtige er ansvarlige overfor klienten efter dansk rets almindelige regler, retsplejeloven og Advokatrådets regler om god advokatskik.

Advokatfirmaet, såvel som den enkelte advokat/advokatfuldmægtig, kan dog ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab m.v.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret i overensstemmelse med de regler, der gælder for advokaters ansvarsforsikring. Forsikringen dækker også ejendomsformidling, jf. lov om omsætning af fast ejendom.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring opfylder i øvrigt de regler, der er gældende for medlemmer af Advokatsamfundet.

Thuesen Bødker & Jæger har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning i forsikringsselskabet HDI Danmark, Indiavej 6, 1. sal, 2100 København Ø, telefon 33 36 95 95.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Thuesen Bødker og Jæger, indehavere og ansatte kan samlet ikke gøres ansvarlige for et beløb større end kr. 9 mio. per opgave, hvis klienten har flere opgaver hos Thuesen Bødker & Jæger kan ansvar dog gøres gældende op til kr. 11,5 mio. per kalenderår.

 

Arkivering

Alle sagsakter, bortset fra inkassosager, opbevares i 10 år fra sagens afslutning. Inkassosager opbevares kun i 5 år fra sagens afslutning.

I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning, kan advokatfirmaet - i stedet for fysisk arkivering - opbevare sagsakter elektronisk på enten DVD, Cd-rom, harddisk eller lignende.

Originale dokumenter, der er en følge af løsning af den pågældende opgave, returneres/fremsendes i videst muligt omfang til klienten, senest i forbindelse med sagens afslutning.

 

Fortrolighed

Advokatfirmaet behandler alle modtagne oplysninger fra klienten fortroligt og i overensstemmelse med god advokatskik. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

 

Behandling af personoplysninger

Advokatfirmaet behandler alle personoplysninger sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og god persondataskik.

Det er muligt at klage til Datatilsynet, hvis Advokatfirmaet handler i strid med gældende lovgivning eller god persondataskik. Datatilsynet kan kontaktes på telefon 3319 320 og/eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Hvidvaskningsloven

Hvidvaskloven stiller krav om, at advokatfirmaet er indrettet således, at både advokater og andre ansatte er i stand til at identificere sager eller sagsgange, som kan give anledning til mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Til opfyldelse af Hvidvaskningsloven foretager Advokatfirmaet kundekendskabsprocedurer samt løbende opfølgning i de sager, som er omfattet af Hvidvaskningslovens regler.  

 

Lovvalg og værneting

Advokatfirmaets rådgivning og øvrige ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem advokatfirmaet og klienter eller andre samarbejdspartnere kan kun løses ved de danske domstole.