Privat

Strafferet

Strafferetsområdet omfatter ikke alene egentlige straffelovsovertrædelser, men også overtrædelser af anden særlovgivning, hvor der kan blive tale om at idømme en sanktion, f.eks. overtrædelser af færdselsloven, skattelovgivningen eller miljø- og arbejdsmiljølovgivningen.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker og Jæger har flere offentligt beneficerede advokater, der beskikkes som forsvarer for sigtede eller tiltalte i straffesager, og som i kraft af et stort antal sager har opnået en særlig ekspertise inden for strafferet og strafferetspleje.

De beneficerede advokater beskikkes også for forurettede i særlige straffesager med henblik på dels at yde den forurettede personlig bistand under sagens forløb, dels at opgøre et eventuelt erstatningskrav.

De pågældende beneficerede advokater har alle møderet for både landsret og højesteret.