Erhverv

Selskabsret

Rationel økonomisk drift af en erhvervsvirksomhed fordrer en hensigtsmæssig juridisk organisation af virksomheden. Selskabsretten med dens muligheder for forskellige selskabsdannelser regulerer dette retsforhold.

Med en gennemtænkt virksomhedskonstruktion har ejerne og lederne af den enkelte virksomhed mulighed for at ændre og udvikle virksomheden til gavn og glæde for ejerkredsen, ledelsen, medarbejderne og kunderne.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger har betydelig ledelsesmæssig erfaring i bestyrelsesregi, ligesom advokatfirmaet rådgivningsmæssigt er og har været med til at udvikle et betydeligt antal virksomheder indenfor såvel handel, håndværk, produktion som IT-branchen. I vores region helt fra Esbjergs etablering.

Mangler De juridisk rådgivning indenfor selskabsretten vil de hos Thuesen Bødker & Jæger møde erfarne rådgivere, som vil kunne rådgive Dem om netop Deres virksomheds behov.

Stiftelse af selskab
Som virksomhedsejer bør man tage stilling til virksomhedens:

- Kapitalbehov
- Finansiering
- Hæftelse
- Ledelsesform
- Tegningsregler
- Ejerkreds

Disse overvejelser er forudsætninger for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af virksomheden. I forbindelse med stiftelse af selskabet vil disse forhold blive drøftet med en af Thuesen Bødker & Jægers advokater, som en naturlig del af virksomhedsrådgivningen, således at Deres virksomhed er bedst muligt forberedt til opfyldelse af dennes mission og vision.

Generationsskifte
I enhver ejerledet virksomhed opstår på et tidspunkt spørgsmålet om, hvem der skal eje og hvem der skal lede ejerens virksomhed i næste generation.

Dette kan være familie, selskabets nuværende direktør, andre medarbejdere, konkurrenter eller udefra kommende investorer. Ved en hensigtsmæssig strukturering af virksomheden kan opnås en lettere overgang til den nye generation, ligesom overdragelsen af virksomheden økonomisk kan maksimeres for såvel ejer som køber.

Thuesen Bødker & Jæger er gerne behjælpelig med en vurdering og gennemførsel af Deres virksomheds generationsskifte.

Fusion mellem selskaber
I forbindelse med driften af Deres virksomhed kan der af markedsmæssige, drift-, eller økonomiske årsager hos Dem eller kolleger i Deres branche være overvejelser om, hvorvidt en fusion mellem selskaberne kunne være hensigtsmæssig.

I forbindelse med fusion er der en del lovkrav, som skal opfyldes i forbindelse med sammenlægningen, ligesom mange ledelsesmæssige opgaver skal løses.

Thuesen Bødker & Jæger er Dem behjælpelig med dette arbejde i samarbejde med virksomhedens revisor.

Spaltning af selskab
Af ejer-, familie- eller forretningsmæssige årsager kan der opstå et behov for spaltning af Deres virksomhed, enten som følge af ejerens ægteskabs ophør, flere ejeres ønske om at det forretningsmæssige samarbejde ophører, et ønske om opsplitning af virksomhedens aktiviteter af finansielle grunde eller i forbindelse med generationsskifte.

Thuesen Bødker & Jæger rådgiver Dem om disse muligheder og medvirker til den skattemæssige og selskabsretlige rigtige løsning skræddersyet efter Deres behov.

Koncernforhold
Enhver ansvarlig virksomhedsleder/ bestyrelse gør sig løbende overvejelser om hvorvidt virksomheden har en hensigtsmæssig struktur. En af de muligheder, der er for at skabe vækst i virksomheden er at fokusere på de enkelte dele af virksomhedens opgaver. Ved en egentlig koncerndannelse kan der skabes muligheder for øgede aktiviteter. Herudover opnås hæftelsesmæssige, skattemæssige og genrationsskiftemæssige fordele. En rutineret sparingspartner ved sådanne overvejelser er Thuesen Bødker & Jæger.

Aktionærforhold
I respekt for samarbejdspartnerne, medarbejderne, finansieringspartnere og ejerens familier er det god forretningsskik at lave en aftale mellem ejerne om hvordan virksomheden skal ledes, ligesom det bør være aftalt, hvordan eventuelle uenigheder mellem parterne skal afklares. Dette sker typisk i en aktionæroverenskomst, som sikrer ejerne gensidigt.

Den mere end 100 årige erfaring Thuesen Bødker & Jæger har i forbindelse med advokatvirksomhed i den sydvestjyske region og medvirken til udviklingen af Esbjerg gør at firmaet er en ofte benyttet samarbejdspartner i forbindelse med indgåelse af ejeraftaler om drift af virksomhed.