Erhverv

Inkasso og fogedret

Er en debitor ikke i stand til at betale kreditors fordring, står det en kreditor frit for at indlede inkassosag mod debitor.

Vi har mange års erfaring i inkassovirksomhed, og søger som udgangspunkt at etablere frivillige forlig med vore kunders debitorer. Etablering af frivilligt forlig er såvel tids- som omkostningsbesparende, og vi har bl.a. en konsulent tilknyttet, som besøger debitorerne med henblik på indgåelse af frivilligt forlig.

Vor behandling af en inkassosag afhænger naturligvis af kravets størrelse og en individuel vurdering af den konkrete skyldners forhold. Som udgangspunkt opstartes en inkassosag med fremsendelse af påkravsskrivelse. Reagerer debitor ikke på denne, sendes en inkassoskrivelse til debitor sammen med frivilligt forlig, som debitor anmodes om at underskrive med henblik på undgåelse af retssag. Såfremt debitor nægter at underskrive frivilligt forlig, fortsætter sagen med fremsendelse af betalingspåkrav til fogedretten, hvis tilgodehavendet er under kr. 100.000,00. Overstiger tilgodehavendet kr. 100.000, udtages stævning. Reagerer debitor ikke på dette, får kreditor enten en påtegning på betalingspåkravet eller en udeblivelsesdom over debitor. Begge dele kan - ligesom et frivilligt forlig - overgives til fogedretten med henblik på foretagelse af udlæg i debitors aktiver og evt. efterfølgende salg på tvangsauktion, ligesom der kan indgås en afdragsordning med debitor.

Thuesen Bødker & Jæger er tilknyttet RKI Advokatinkasso, og De kan derfor som kunde hos os indberette Deres dårlige betaler til RKI, når betingelserne herfor er opfyldt.

Thuesen Bødker & Jæger kan bl.a. tilbyde følgende:

- Fremsendelse af inkassoskrivelser til debitor.
- Personlig henvendelse til debitor ved konsulent eller telefonisk af jurist.
- Tilvejebringelse af fundament så som frivilligt forlig, betalingspåtegning eller dom.
- Fortsættelse af sagen i Fogedretten, herunder møde i ved Fogedretten.
- Foretagelse af udlæg og gennemførelse af tvangssalg, herunder anmeldelse og tinglysning af 
   udlæg samt møde på tvangsauktion.
- Administration af afdragsordning.
- Rykkerprocedure overfor debitor.
- Indberetning til RKI.
- Afslutning af sag med fremsendelse af skrivelse til brug for regnskabsmæssig afskrivning og 
  momsrefusion, når fordring ikke indgår fuldt ud.

I relation til inkasso-sagsområdet hører også ofte rådgivning af vore kunder om bl.a. indholdet af salgs- og leveringsbetingelser, lovkrav for etablering af gyldige ejendomsforbehold samt formkrav m.v. til kundens egne rykkerskrivelser.

Vi assisterer også i forbindelse med effektiv udsættelse af lejere, afholdelse af flyttesyn m.v.